(+32) 489 78 35 32 zvones@gmx.de
Seite wählen

Dober večer. Pridite, vse je pripravljeno. 

Vesel sem, da sem danes zvečer skupaj z vami. Veselim se tudi v imenu cele Slovenije, ki je danes v središču molitvene pozornosti. Na slovenski nacionalni televiziji je bila prejšnji teden enourna oddaja Sveto in svet, ki je širši slovenski javnosti predstavila Svetovni molitveni dan. Sodelovala je umetnica Rezika Arnuš, ki je naredila plakat ekumenskega molitvenega srečanja in nekatere članice slovenskega odbora Svetovnega molitvenega dne /WGT/. V pripravi na današnji dogodek je Slovenijo obiskovalo 30 skupin iz celega sveta, veliko slovenskih prostovoljk pa je za realizacijo tega dogodka obiskalo druge države.

Pripravljenost – Bereitschaft: kommt, alles ist bereit. Gostoljubnost – Gastfreundlichkeit: miza je pogrnjena in obložena. Pripravljenost in gostoljubnost, to sta dve tipični lastnosti Slovenk in Slovencev. Majhen narod, eden najmanjših v Evropi, je od 8. stoletja naprej rastel v odprtosti do drugih. Na začetku, okrog leta 1000 je imel svojo samostojno kneževino, imenovano Karantanija, s sedežem na današnjem avstrijskem Koroškem. Karantanski knez je uvedel neposredno demokracijo. Pravila vladanja karantanskih knezov je četrti ameriški predsednik Thomas Jefferson /1801-1809/ vnesel v ameriško ustavo. Kmalu nato so Slovenci izgubili samostojnot skoraj za nadaljnih tisoč let, vse do leta 1991, ko je Slovenija dosegla svojo samostojnost. To je bila težka šola prilagajanja, šola upognjenih hrbtnov in obenem vaja v umetnosti preživetja.

V tem tisočletnem obdobju so izginili številni in večji narodi, Slovenci smo preživeli. Kako le, se lahko vprašamo? Z ljubeznijo do svojega jezika in svoje kulture. S pesmijo, ki je v srcu vsakega Slovenca in Slovenke. In s knjigo, predvsem s knjigo vseh knjig, z Biblijo. V 16. stoletju je slovenski katoliški duhovnik Primož Trubar sprejel reformne ideje Martina Lutra, zaradi česar je bil izgnan iz Slovenije, zatekel se je v Nemčijo, v Baden-Wuertemberg. 1550 je v Tubingenu izdal prvo slovensko knjigo Abecednik in Katekizem. V Kemptnu je začel prevajati Sveto pismo nove zaveze, vzgojil je učenca Jurija Dalmatina, ki je govoril latinsko, grško in hebrejsko. Leta 1584 je v Wittembergu izšel celotne prevod Svetega pisma v slovenščino.  Od 1550 – leto prve slovenske abecede, do 1584, celotnega prevoda Biblije –:  v samo 34 letih tak razvoj jezika. Tako smo Slovenci med prvimi desetimi narodi v Evropi, ki so dobili celoten prevod Svetega pisma. To je bilo delo slovenskega begunca Primoža Trubarja, ki ga je Nemčija, še posebej dežela Wurtemberg, sprejela za svojega.  Od tedaj naprej, od 16. stoletja, je slovenska beseda, slovenska kultura postala bistveni dejavnik našega preživetja. V Evropo zato nismo vstopili šele leta 2004, ko smo se  uradno pridružili Evropski uniji, ampak že leta 1584, ko smo dobili prevod Biblije.

Slovenija se nahaja na križišču kultur: mediteranske, germanske in slovanske. To se ne odraža le v naši bogati kulinariki. V duhu odprtosti in gostoljubja smo se Slovenci izoblikovali kot tridimenzionalni, tudi v verskem smislu. Mediteransko smo pozorni do znamenj in simbolov. Germansko razmišljamo, obdarjeni smo s kritičnim in analitičnim duhom. Slovansko smo globoki in intuitivni, v naši liturgiji je marsikaj, kar spominja na pravoslavno versko tradicijo. Zato za nas ekumenizem ni nekaj težkega, je skoraj prirojen, navzoč v naših genih. Tako danes zvečer v Sloveniji skupaj molijo katoličani, evangeličani, pravoslavni, verniki binkoštne in adventistične cerkve. Veselimo se, da Duh veje, kjer hoče. Dopustimo, da zaveje tudi v tej cerkvi, v tej naši skupnosti. Pridi, Sveti Duh, pridi, vse je pripravljeno!

Dr. Zvone Štrubelj

 

Guten Abend! Kommt, alles ist bereit!

Ich bin froh, dass ich den heutigen Abend mit Ihnen verbringen kann. Ich freue mich auch im Namen Sloweniens, das heute im Mittelpunkt des Gebetes steht. Die Sendung „Das Heilige und die Welt“ im slowenischen Nationalfernsehen der letzten Woche, war dem Weltgebetstag gewidmet. Die Künstlerin Rezika Arnuš, die das Plakat für den heutigen Tag erstellt hat, nahm an dieser Sendung teil, sowie einige der Mitgliederinnen des slowenischen Komitees des Weltgebetstages. Zur Vorbereitung dieser heutigen Veranstaltung besuchte Slowenien dreißig Gruppen aus aller Welt. Viele slowenische Freiwillige besuchten mehrere andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland und Österreich.

Pripravljenost – Bereitschaft: kommt, alles ist bereit. Gostoljubnost – Gastfreundlichkeit: der Tisch ist reich gedeckt! Bereitschaft, im Sinne von offen sein und Gastfreundschaft, das sind zwei typische Eigenschaften der Slowenen. Ein kleines Volk, eines der kleinsten in Europa. Um das Jahr Eintausend hatte Slowenien das erste unabhängige Fürstentum, das sich Karantanien nannte, das heutige Kärnten in Österreich, wo heute noch eine slowenische Minderheit lebt. Der karantanische Fürst hatte die erste europäische unmittelbare Demokratie eingeführt. Kurz nach dem Jahre Eintausend verloren die Slowenen die Unabhängigkeit und haben sie im Jahr 1991 wiedererlangt. Das war eine schwere Schule der Anpassung, und gleichzeitig eine gute Übung des Überlebens.

In dieser Zeit verschwanden viele größere Völker, die Slowenen haben überlebt. Wie war das möglich? fragen wir uns. Dank der Liebe zur eigenen Sprache und Kultur. Und mit Büchern, allen voran, das Buch der Bücher, die Bibel. Im sechzehnten Jahrhundert übernahm der slowenische katholische Priester Primož Trubar – Primus Truber, die Thesen des Reformators Martin Luther. Primus Truber wurde aus Slowenien vertrieben und fand Zuflucht in Deutschland, in Württemberg. Im Jahre 1550 publizierte er in Tübingen das erste slowenische Buch Abecedarium und Katechismus. In Kempten begann er fünf Jahre später die Bibel zu übersetzen. Sein Schüler war Jurij Dalmatin, der Latein, Griechisch und Hebräisch außerdem auch Deutsch, Italienisch, Slowenisch und Kroatisch beherrschte. Im Jahre 1584 publizierte er in Wittenberg die ganzheitliche slowenische Übersetzung der Bibel.

Von 1550 bis 1584 sind nur 34 Jahre vergangen. In nur 34 Jahren hat sich die slowenische schriftliche Sprache entwickelt. Mit diesem Ereignis zählt Slowenien zu den ersten zehn Völkern Europas, welches die ganzheitliche Übersetzung der Bibel zur Verfügung hatte. Das war der Verdienst des slowenischen Flüchtlings Primus Truber, der von Deutschland, insbesondere vom Fürstentum Württemberg aufgenommen wurde. Wir sind dankbar dafür.

Seit dem, seit dem sechzehnten Jahrhundert hat die slowenische Sprache und Kultur das Überleben Sloweniens gewährleistet. So können wir feststellen, dass Slowenien nicht erst 2004 Bestandteil von Europa wurde, sondern schon im Jahre 1584 zu Europa zählte, als wir die Übersetzung der Bibel bekamen.

Slowenien befindet sich an der Kreuzung verschiedener Kulturen: die mediterrane, die germanische und die slawische. Diese Vielfalt spiegelt sich nicht nur in unserer kulinarischen Tradition. Im Geist der Offenheit und der Gastfreundschaft haben wir Slowenen uns, auch im religiösen Sinn, mit einem dreidimensionalen Gedankengut entwickelt. Wie die Mediterraner, achten wir auf Zeichen und Symbole. Wie die Germanen, denken wir eher kritisch und analytisch. Wie die anderen Slawen sind wir intuitiv und tiefgründig. In unserer Liturgie befinden sich mehrere Elemente der orthodoxen Tradition. Deshalb ist uns die Ökumene nicht fremd, sie ist fast angeboren, sie gehört zu unseren Genen.

Vor diesem Hintergrund beten heute in Slowenien alle gemeinsam: die katholische, die evangelische, die orthodoxe Gemeinde sowie die Gläubigen der Pfingst- und Adventist Kirche. Wir freuen uns, dass der Geist weht wo er will. Lassen wir es zu, dass er auch in dieser Kirche, in dieser unserer Gemeinde weht. Komm, Heiliger Geist, komm, alles ist bereit! Pridi, Sveti Duh, pridi – vse je pripravljeno!

Dr. Zvone Štrubelj